На основание чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона на народните читалища и чл.19, ал.1 и ал.2 от Устава на НЧ „Природа и наука 1938 г.”гр.София, НАСТОЯТЕЛСТВОТО на читалището свиква:

 

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

„ПРИДОДА И НАУКА – 1938 г.”- гр. СОФИЯ

 

Заседанието ще се проведе на 18.01.2020 г. /събота/ от 18.00 часа в читалищния салон в сградата на Народно читалище „Природа и наука – 1938 г.” – гр. София, на адрес гр. София, ул. „Цар Самуил” № 86.

 

Редовното Общо Събрание на действителните членове на читалището ще се проведе при ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на финансово – счетоводния отчет на читалището за отчетната 2019 г.

2. Приемане на отчета за дейността на читалището за 2019 г.

3. Приемане на проект за бюджет за 2020 г.

4. Разни.

 

От 08.01.2020 г. до 18.01.2020 г. включително се преустановява приемането на нови членове с решение на Настоятелството от 28.11.2019 г. Плащането на членски внос следва да се извърши до 08.01.2020 г.

 

Настоятелство на Народно читалище

„Природа и наука – 1938 г.” – гр. София

Нагоре